Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti har styrt byen gjennom to valgperioder. Klima og miljø har stått høyt på agendaen, ikke minst et bedre kollektivtilbud. Fagfeltet miljø og samferdsel har i hele perioden vært styrt av byråder fra MDG. Etter 8 år er det på tide å gjøre opp status. Hva har skjedd? Har vi fått de forbedringer, den utvikling og utbygging som partiprogrammene, vedtak og lovnader skulle ha lagt opp til?

Sekretariatet for Bytrafikk har gått gjennom status for 10 viktige prosjekter. Felles for dem alle er at de er forankret i omforente og tverrfaglige planer, samt at flere av dem er vedtatt av Bystyret. Resultatet av vår gjennomgang er nedslående. De prosjekter som er fullført, er planer arvet fra det forrige borgerlige byrådet, f.eks Trikkeprogrammet. Samtidig er anleggsarbeidene på Fornebubanen igangsatt, men til et kostnadsbilde fullstendig ute av kontroll. Utover det, har ikke et eneste nytt prosjekt sett dagens lys. På enkelte områder har sågar utviklingen gått den gale veien, med nedleggelser av trikkestrekninger samt fjerning av kollektivfelt som grelle eksempler.

Kan vi på dette og følgende grunnlag virkelig stole på de rødgrønne når det gjelder kollektivsatsingen?

  • Schweigaards gate. Byrådet har lagt ned trikken i Schweigaardsgate, selv om bystyret allerede i 2011 vedtok at trikketraséen Biskop Gunnerus’ gate – Schweigaards gate skulle opprettholdes etter ferdigstillelse av ny trikketrasé i Dronning Eufemias gate. Byrådet har med dette tatt et aktivt skritt for å bygge ned kollektivtilbudet i en bydel i kraftig vekst og med betydelige trafikkutfordringer.
  • Tonsenhagen. Trikk til Tonsenhagen har vært planlagt i et halvt århundre. Ruter anbefalte på nytt trikk til Tonsenhagen i 2011. Også KVU Oslonavet og Ruters strategiplan M2016 anbefalte prosjektet. MDG har programfestet trikk til Tonsenhagen. Prosjektet er på nytt anbefalt som et av de to mest aktuelle (sammen med Ring 2) i Ruterrapporten Videreutvikling av trikkenettet (Multiconsult). Statens Vegvesen har hatt innsigelser mot enkelte detaljer i løsningen. Byrådet har ikke fulgt opp, men aksepterer at Ruter stadig leverer nye utredninger og dermed bidrar sterkt til å trenere gjennomføringen.
  • Ring 2. Både KVU Oslonavet og Ruters strategirapport M2016 anbefaler trikk på linje 20 / Ring 2 til erstatning for dagens overbelastede busstilbud. Multiconsult har i sin rapport fra 2020 gitt prosjektet høyest prioritet. De faglige argumentene for å arbeide videre med løsningen er derfor betydelige. MDG har programfestet utbyggingen. Likevel har byrådet trenert arbeidet med trikk på Ring 2. Reguleringsansvaret er flyttet fra Bymiljøetaten til Ruter og sentrale saksdokumenter er unntatt offentlighet. Det er en gåte for mange at Ruter har fått ansvaret for reguleringen.
  • Grønland og Vaterland. Byrådet har ikke levert utredningen om ny trikkeforbindelse over Grønland slik bystyret har vedtatt (21.04.2021, sak 95/21). Utredningen skulle i henhold til vedtaket ha vært lagt frem for bystyret senest innen 2022. Bystyret bad videre byrådet om å påse at Sporveien ble involvert i arbeidet. I etterkant av bystyrets vedtak har Bymiljøetaten i samsvar med tidligere planer fjernet trikkesporet som ble midlertidig anlagt i Stenersgata og som kunne vært benyttet til trikk over Grønland. Fjerner to år gamle trikkeskinner for 100 mill. Kan bli nødt til å legge dem tilbake om få år. (aftenposten.no)
  • Fjordtrikk. Byrådet har ikke fulgt opp planene for Fjordtrikk. Oslo bystyre vedtok 27. februar 2008 Fjordbyplanen. I denne heter det: Etablering av en fjordbytrikk er en god løsning, og arbeidet med en slik linje må starte så raskt som mulig. Bystyrets vedtak lyder: Bystyret ber byrådet: a) Sikre gjennomføring av en fjordtrikkelinje og en hovedsykkelveirute øst-vest langs Fjordbyen, i tråd med det som er redegjort for i Fjordbyplanen.
  • Frederiks gate. Samferdselsbyråder fra MDG har ikke fulgt opp løftene om trikk i Frederiks gate. MDGs partiprogram for 2015 – 2019: Bygge den lenge påtenkte trikketraseen i Frederiks gate, mellom Nationaltheatret og Tullinløkka, og åpne for en fremtidig sentrumsring med trikken. Trikk i Frederiks gate vil øke fleksibiliteten i trikkenettet ved avvik og uforutsette hendelser og gir mulighet for flere linjekombinasjoner. 
  • T-bane/Ensjøsvingen.  Byrådet ønsket ikke bygging av Ensjøsvingen, forbindelsen mellom Carl Berners plass og Ensjø, som kunne ha gitt rimelig start på alternativ til ny sentrumstunnel. Bystyret vedtok 2020 å bygge Ensjøsvingen på T-banen. Denne ville ha gjort det mulig å bruke Ringen til å komme på de tre sørøstlige banene (2, 3 og 4), dvs. uten å gå via den sterkt belastede sentrumstunnelen. Ruter var motstander av løsningen og ba byrådet skrinlegge prosjektet. Sporveien støttet derimot forslaget om ny Ensjøsving. Byrådet tok omkamp på bystyrets vedtak og fikk støtte fra FrP mot å bevilge mer penger til asfalt og fikk dermed flertall i bystyret mot prosjektet. Resultatet ble at det ikke ble mulig å knytte Ringen sammen med de tre banene. Byrådet ble påtvunget T-banetunnel mot sitt ønske. Nå tar de omkamp. (aftenposten.no)
  • Hovinbyen. Bystyret vedtok Strategisk plan for Hovinbyen i møte 20.06.2018. I planen ligger vedtak om trikk på tre sentrale kollektivakser: Ring 2 – Bryn, Sinsen – Bryn og Bryn – Bjerke. Byrådet har ikke fulgt opp bystyrets vedtak og overlatt til Ruter å utrede bussløsninger videre.
  • Bekkestua. Trikk til Bekkestua ble etablert i kombitrafikk med T-banen mellom Jar og Bekkestua i 2014. Sporveien og Ruter ønsker å avvikle ordningen i forbindelse med innfasingen av nye trikker og å avkorte Lilleakerbanen til Øraker. De har ikke vært villige til å utrede alternative løsninger. Samferdselsbyråd fra MDG har støttet Ruter og Sporveien i å ville bygge ned kollektivtilbudet i området. Bruker milliarder på trikk, men snart vil enda flere miste den (aftenposten.no)
  • Fremkommelighet. Byrådet har ikke fulgt opp fremkommelighetsarbeidet for trikk og sentrale busslinjer på tross av løfter i partiprogram og byrådserklæring. (MDG 2015 – 2019: Omgjøre dagens trikkenett til et bybanenett med separate traseer, Byrådserklæringen 2019 – 2023: Forbedre framkommeligheten for buss og trikk gjennom å fjerne parkeringsplasser, etablere flere kollektivfelt.). Kollektivfelt er fjernet bl.a. i Bygdøy alle (noe er reetablert etter måneder med kaos), Dyvekes vei og Refstadveien. Byrådsavdelingen planlegger å fjerne bussfelt i Hans Nielsen Hauges gate og grønn trikketrasé i Sandakerveien. Det er videre gjennomført flere trafikkreguleringer som øker belastningen på kollektivgatene og gir mer kø for trikk og buss uten at avbøtende tiltak er innført. (Områderegulering i sentrum og stenging av Løkkeveien). Bedre fremkommelighet er vinn-vinn: bedre tilbud, høyere billettinntekter og lavere driftskostnader.

Byrådet vil asfaltere grønn trikketrasé i Sandakerveien og lede biltrafikken inn i trikkesporet for å frigi plass til sykkelfelt i dagens bilfelt. Grønn trikketrasé ble etablert i 1993 og bidro til å redusere kjøretiden fra Storo til Torshov med 40%.

Foto: SfB