Tonsenhagen: Transportetatene må løse trikkefloken

Denne artikkelen er et åpent brev sendt til Ruter, Statens vegvesen, Byråd for miljø og samferdsel og Plan- og bygningsetaten. Brevet sto også på trykk i Akers avis Groruddalen 5. mars 2021. (Forsidefoto: Hans-Petter Lyshaug, SL 18 i Muselunden mot Aker sykehus)

Sekretariatet for Bytrafikk (SfB) har gjennomgått «Konseptutredning kollektivbetjening Sinsen – Tonsenhagen/Linderud/Veitvet langs Trondheimsveien» utført av Asplan Viak på oppdrag av Ruter A/S, utgitt 4.9.2020, oppdragsnr 6120-02. Referansenummer i Plan- og Bygningsetaten: 201812257-9.

Planforslag trikk Sinsen – Tonsenhagen ble lagt ut til offentlig høring i 2011, og ble møtt med innsigelse fra Statens vegvesen om at holdeplass i midtstilt kollektivfelt ved Aker Sykehus ikke var forsvarlig tatt i betraktning trafikkmengde og hastighet på Trondheimsveien.


Et utvalg ble nedsatt for å finne en løsning på problemet, men uten å komme fram til en løsning som var akseptabel for Statens vegvesen. I 2018 fikk Byråd for miljø- og samferdsel på ny nedsatt et bredt utvalg for å utrede løsninger for kollektivtrafikken Sinsen – Tonsenhagen – Veitvet. Dette resulterte i nevnte konseptutredning uten at Vegvesenets innsigelse ble løst.
Sekretariatet for Bytrafikk (SFB) vil komme med følgende spørsmål og bemerkninger:

En omforent løsning for holdeplassen Aker Sykehus?
Vi finner det oppsiktsvekkende og kritikkverdig at «tunge» aktører som Statens vegvesen og Ruter As ti år etter at planforslaget Trikk til Tonsenhagen ble lagt ut til offentlig høring ikke har greid å enes om en løsning som bygger inn en holdeplass ved Aker sykehus på en slik måte at den ikke forstyrres av passerende biltrafikk. Holdeplassen er planlagt tilknyttet fotgjengerundergang som sammen med innbygging av holdeplassen burde borge for trygg betjening. Vi ber om en nærmere redegjørelse på dette.


Hva med fremtidige påstigningstall ovenfor Sinsen?
Konseptutredningen viser til at antall påstigninger på linje 31 fordeler seg med 75 prosent nedenfor Sinsenkrysset og 25 prosent ovenfor. Tallene er sikkert korrekte ut ifra dagens situasjon, men vi stiller spørsmål ved hvorfor ikke tallene er justert i forhold til en forventet trafikkøkning. Så langt oss bekjent er det ingen planer om større byggeprosjekter langs strekningen Sinsen – Nybrua, mens ovenfor Sinsen pågår en større utbygging av Aker sykehus, det er planlagt omfattende boligbygging samt hotell ved Bjerkebanen, rundt 500 nye boenheter på Årvoll, utvidelse av Linderud senter med flere butikker og nye boliger, samt en større utvidelse av Krigsskolen. Alt dette ligger i nedslagsfeltet til kollektivstrengen Sinsen – Tonsenhagen – Veitvet. Vi etterlyser en nærmere vurdering av hvordan dette vil påvirke kollektivetterspørselen i det aktuelle området.


Vil en matebussløsning redusere bruk av privatbil?
To av de tre hovedalternativene som er utredet baseres på matebuss over Tonsenhagen til en terminal på Sinsen eller til en ny trikkelinje i Trondheimsveien. Vi etterlyser en nærmere vurdering av hvordan et matebusstilbud via Tonsenhagen vil påvirke bruken av kollektivtransport. Med vår lokalkunnskap vil dette medføre såpass store ulemper for mange at bil i større grad vil bil foretrukket framfor buss, og med uønsket økning av biltrafikken som konsekvens.
Bydel Bjerke er blant bydelene som har lavest kollektivandel på arbeidsreiser, noe som tyder på at mange ikke finner dagens kollektivtilbud godt nok. Tross høy frekvens på linje 31 er det likevel stadig klager på forsinkelser samt fulle busser også ovenfor Sinsenkrysset. Svært mange beboere på Årvoll – Tonsenhagen har gangavstander på 10-15 min til nærmeste holdeplass. Tilstøtende veier mangler i mange tilfeller fortau og alternative gangveier er lite bygd ut. Årsaken til dette ligger i at infrastrukturen ble anlagt på 1950-tallet med datidens beskjedne biltrafikk og adskillig færre boliger enn området har i dag. Matebussbetjening vil ikke kunne tilby de reisende nevneverdig kortere gangavstander fordi store deler veinettet er heller ikke dimensjonert for busstrafikk.
Skal kollektivtilbudet være effektivt, må det være så attraktivt at det kompenserer for lange gangavstander til holdeplass. Dette vil ikke skje med et tilbud som innebærer et obligatorisk bytte bare etter få minutters kjøring. Undersøkelser viser at et ekstra bytte underveis blir dårlig mottatt hos trafikantene.

En trikkelinje bør legges der den har størst nedslagsfelt
Vi stiller også spørsmål ved alternativet trikkelinje Sinsen – Veitvet som legges i Trondheimsveien på hele strekningen. Strekningen Tonsenhagen Bjerkekrysset – Linderudkrysset er en strekning med lite bebyggelse og hvor det heller ikke foreligger planer om utbygging (strekningen passerer store friarealer). En trikkelinje bør legges der passasjergrunnlaget er størst, som i dette tilfellet utvilsomt er via Årvoll – Tonsenhagen.

Vår konklusjon er at det eneste alternativet som svarer til dagens forventninger om god kollektivdekning Sinsen – Tonsenhagen – Veitvet er trikkelinje via Tonsenhagen. Det bør også vurderes om denne bør føres fram til Rødtvet T hvor det kan anlegges et bedre knutepunkt mellom trikk og t-bane enn Veitvet.

Det er 31-bussen med annen hver avgang til hhv Tonsenhagen og Grorud som i dag er det tyngste kollektivtilbudet på strekningen. Foto: Hans-Petter Lyshaug