Kommunen bør bruke bedre rådgivere

Når Plan- og bygningsetaten fraråder å etablere trikkelinje på den viktige øst/vest- aksen gjennom Hovinbyen fra Bryn via Økern til Sinsen og begrunner det med problemer knyttet til rundkjøringer i området, anbefaler vi kommunen å skaffe seg alternativ teknisk ekspertise. 

Som kjent er sporvogn i rundkjøringer er et vanlig fenomen i Oslo. Derfor er det nesten ikke til å tro at dette skal være til hinder for etablering av en kapasitetssterk, miljøvennlig og fremtidsrettet kollektivløsning for en ny og viktig bydel.

I gjeldene Kommuneplan står følgende å lese:

Etablering av flere tverrgående trikker, jernbanestasjon og utvikling av kollektivknutepunkt vil gi kapasitet, bedre forbindelser i og mellom Hovinbyen, indre by og resten av byen, samt tilføre bykvalitet og utløse arealpotensial. Ombygging av hovedveier vil gi trafikkreduksjon, nærmiljøforbedring og forbindelser internt, og også utløse arealpotensial. «

Trikk utløser arealpotensial, øker tilgjengelighet på tvers og gir økt bykvalitet i Hovinbyen . Styrker kollektivknutepunktene Sinsen, Økern og Bryn.  (s

inhibitor buy viagra only possible following appropriate education, including.

. 31) 

En trikkeløsning vil danne et solid og attraktivt kollektivtilbud for hele beltet mellom Sinsen og Bryn og binde det sammen med resten av byens kollektivtrafikk. Løsningen må også ses i sammenheng med den vedtatte forlengelsen av trikken fra Sinsen til Tonsenhagen, forslaget om en trikkelinje mellom Carl Berners plass og Bryn og en forestående utredning av trikk fra Schweigaards gate over Vålerenga, Etterstad til Bryn. 

En trikkeløsning gjennom Hovinbyen vil bety langt mer enn et godt transporttilbud for dem som skal arbeide og bo i den nye bydelen . Derfor anbefaler vi å lese Ingrid Fallets diplomoppgave fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo som beskriver dette i detalj.

Les hele utredningen fra Ingrid Fallet her.

Les Sekretariatet for bytrafikks høringsuttalelse her.